Vedtægter for Aalbæk Idrætsforening

Vedtaget på generalforsamlingen 02.04.2019

Foreningens navn og organisation.

1.

Foreningens navn er: Aalbæk Idrætsforening / Aalbæk IF og har hjemsted i Frederikshavn Kommune

2.

Foreningens formål er at virke for idrætten og motionens fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde i Aalbæk, for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3.

Enhver som vil indordne sig under foreningens vedtægter, kan optages som aktivt eller passivt medlem.

4.

AALBÆK IDRÆTSFORENING organiserer kun passive medlemmer. Foreningen administrerer Aalbæk Stadion, Stadion Cafeteriaet og foreningens fælles aktiviteter, herunder Bankospil, Projekt Erhverv og Idræt og lignende sponsor aktiviteter.

Aktive medlemmer organiseres i underafdelingerne.

AALBÆK IDRÆTSFORENING GYMNASTIK AFDELING.

herunder gymnastik, motion, square dance, Aalbæk Løbet, vinterbaderne og petanque.

AALBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLD AFDELING.

herunder indefodbold.

Ny idrætsgren / underafdeling skal godkendes af Hovedbestyrelsen

De enkelte afdelinger har egen bestyrelse, eventuelt udvalg, administration og økonomi.

5.

Aalbæk Idrætsforening tegnes ved en administrator, som vælges af hovedbestyrelsen for et år ad gangen.  Administrator står for foreningens daglige drift og regnskaber, kontakt til offentlige myndigheder og udsender mødeindkaldelser til hovedbestyrelsen med dagsorden.

Administrator arbejder under skyldig hensyntagen til generalforsamlingen og hovedbestyrelsens beslutninger og forretningsorden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, er det den samlede hovedbestyrelse der tegner foreningen.

6.

Ud over administrator består hovedbestyrelsen af formand og kasserer fra de aktive underafdelinger.

Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer kan deltage i hovedbestyrelsesmøder, men ved eventuelle afstemninger, har hver afdeling kun 2 stemmer. Forslag skal have flertal for vedtagelse.

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Hovedbestyrelsen kan nedsætte det for arbejdet nødvendige antal udvalg.  Medlemmer af disse udvalg behøver ikke at være medlem af hovedbestyrelsen.

7.

For drift og pasning af Aalbæk Stadion og Klubhuset ansættes en medarbejder, og der nedsættes et udvalg, som består af administrator og den ansatte og repræsentanter for de brugende afdelinger.

8.

Administrator kan, udover foreningens hovedregnskab og kontakt til offentlige myndigheder, også administrere underafdelingernes økonomi og medlemsregnskab uden at indgå i disses bestyrelser.

Generalforsamling og valg.

9.

Aalbæk IF’s højeste myndighed er Hovedgeneralforsamlingen, der afholdes inden udgangen af april måned.

Hovedgeneralforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel via medier og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være administrator i hænde senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen.

Dagsorden til ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/ administrators beretning.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af udvalg
 6. Valg af 2 bilagskontrollanter.
 7. Eventuelt.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til medlemmer under 16 år. Forældre har 1 stemme pr. medlem under 16 år, dog kan hver person kun afgive 1 stemme.

Alle stemmeberettigede er valgbare, dog skal administrator, formænd og kasserere være myndige.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal, se dog punkt 14 og 15 i disse vedtægter.

Alle afgørelser træffes ved skriftlig afstemning, såfremt blot 1 af de tilstedeværende ønsker det.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valg af ikke fremmødt medlem kan kun finde sted, hvis der foreligger en accept fra vedkommende.

10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig begæring, indeholdende dagsorden, herom.

En sådan generalforsamling skal indkaldes på samme vilkår som en ordinær generalforsamling og afholdes senest 20 dage efter at begæringen er fremsat.

 

11.

Ved administrators eller øvrige bestyrelsesmedlemmers forfald, kan den samlede bestyrelse indsætte en stedfortræder indtil den næste generalforsamling

 

Underafdelinger

12.

Hver underafdeling arbejder selvstændigt og uafhængigt med skyldig hensyntagen til arbejdet i de øvrige afdelinger og foreningens formål i øvrigt.

Underafdelingerne afholder generalforsamling på samme vilkår og regler som hovedforeningen.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelse. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og medlemmerne vælges for en periode af 2 år ad gangen.
 6. Valg til udvalg
 7. Eventuelt

Underafdelingernes generalforsamling skal være afholdt inden Hovedgeneralforsamlingen

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter det for arbejdet nødvendige antal udvalg.

Vedtægter og opløsning

13.

Ændring af vedtægterne kræver mindst 2/3 flertal på en generalforsamling.

14.

En afdeling, som ønsker at udtræde af foreningssamarbejdet, kan få overført afdelingens gæld/formue, såfremt den pågældende idrætsaktivitet videreføres i henhold til disse vedtægter.

En udtrædelse af foreningssamarbejdet skal godkendes af hovedgeneralforsamlingen, og beslutningen kan kun gennemføres såfremt foreningens formue er positiv.

En afdeling, der ønsker at udtræde kan ikke gøre krav på foreningens samlede formue.

Hvis en afdeling nedlægges tilfalder dens formue og øvrige aktiviteter hovedforeningen.

15.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer.

Eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn Kommune.

Disse midler vil blive genfordelt til almennyttige formål i Frederikshavn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling.